Schoolfotografie

Een van de leuke onderdelen van mijn vak is het maken van schoolfoto's. De lijst met scholen die ik bezoek is dan ook erg gegroeid.

Zo kom ik o.a. in:

Balk Harkema Twijzel
Drogeham Nyland Witmarsum
Dronrijp Woudsend Burwerd
Stavoren Arum Exmorra
Tjerkwerd Gauw Schettens
Lollum Warns Ferwoude
Oudega GS Sondel Sleat
Hemelum Blauwhuis Lemmer
Damwoude Parrega Bakhuizen
Sneek Leeuwarden